Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 12.6.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
36100
VNĐ
Gia Lai
12/06/2014
RSS3
36100
VNĐ
Bình Phước
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Đồng Nai
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Bình Dương
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Tây Ninh
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Kon Tum
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Đắk Lắk
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Đắk Nông
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Quảng Trị
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
36100
VNĐ
Quảng Bình
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Gia Lai
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Bình Phước
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Đồng Nai
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Bình Dương
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Tây Ninh
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Kon Tum
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Đắk Lắk
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Đắk Nông
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Quảng Trị
12/06/2014
Cao su SVR10
30400
VNĐ
Quảng Bình
12/06/2014
Cao su
36900
VNĐ
Gia Lai
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Bình Phước
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Đồng Nai
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Bình Dương
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Tây Ninh
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Kon Tum
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Đắk Lắk
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Đắk Nông
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Quảng Trị
12/06/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Quảng Bình
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Gia Lai
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Bình Phước
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Đồng Nai
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Bình Dương
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Tây Ninh
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Kon Tum
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Đắk Lắk
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Đắk Nông
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Quảng Trị
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Quảng Bình
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Bình Thuận
12/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
282
VNĐ
Phú Yên
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Gia Lai
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Bình Phước
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Đồng Nai
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Bình Dương
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Tây Ninh
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Kon Tum
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Đắk Lắk
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Đắk Nông
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Quảng Trị
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Quảng Bình
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Bình Thuận
12/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Phú Yên
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Gia Lai
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Bình Phước
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Đồng Nai
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Bình Dương
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Tây Ninh
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Kon Tum
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Đắk Lắk
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Đắk Nông
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Quảng Trị
12/06/2014
Mủ cao su RSS3
1957
USD
Quảng Bình
12/06/2014

Theo Nhà nông