Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 12.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
42100
VNĐ
Gia Lai
12/05/2014
Mủ RSS3
42100
VNĐ
Bình Phước
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Đồng Nai
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Bình Dương
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Tây Ninh
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Kon Tum
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Đắk Lắk
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Đắk Nông
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Quảng Trị
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
42100
VNĐ
Quảng Bình
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Gia Lai
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Bình Phước
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Đồng Nai
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Bình Dương
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Tây Ninh
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Kon Tum
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Đắk Lắk
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Đắk Nông
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Quảng Trị
12/05/2014
Cao su SVR10
34200
VNĐ
Quảng Bình
12/05/2014
Cao su
41800
VNĐ
Gia Lai
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Bình Phước
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Đồng Nai
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Bình Dương
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Tây Ninh
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Kon Tum
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Đắk Lắk
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Đắk Nông
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Quảng Trị
12/05/2014
Cao su SVR3L
41800
VNĐ
Quảng Bình
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Gia Lai
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Phước
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đồng Nai
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Dương
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Tây Ninh
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Kon Tum
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Lắk
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Nông
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Trị
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Bình
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Thuận
12/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Phú Yên
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Gia Lai
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Bình Phước
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Đồng Nai
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Bình Dương
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Tây Ninh
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Kon Tum
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Đắk Lắk
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Đắk Nông
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Quảng Trị
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Quảng Bình
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Bình Thuận
12/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Phú Yên
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Gia Lai
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Bình Phước
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Đồng Nai
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Bình Dương
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Tây Ninh
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Kon Tum
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Đắk Lắk
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Đắk Nông
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Quảng Trị
12/05/2014
Mủ cao su RSS3
1952
USD
Quảng Bình
12/05/2014

Theo Nhà nông