Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 11.6.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
36700
VNĐ
Gia Lai
11/06/2014
Mủ RSS3
36700
VNĐ
Bình Phước
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Đồng Nai
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Bình Dương
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Tây Ninh
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Kon Tum
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Đắk Lắk
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Đắk Nông
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Quảng Trị
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
36700
VNĐ
Quảng Bình
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Gia Lai
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Bình Phước
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Đồng Nai
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Bình Dương
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Tây Ninh
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Kon Tum
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Đắk Lắk
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Đắk Nông
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Quảng Trị
11/06/2014
Cao su SVR10
30000
VNĐ
Quảng Bình
11/06/2014
Cao su
36500
VNĐ
Gia Lai
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Bình Phước
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Đồng Nai
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Bình Dương
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Tây Ninh
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Kon Tum
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Đắk Lắk
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Đắk Nông
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Quảng Trị
11/06/2014
Cao su SVR3L
36500
VNĐ
Quảng Bình
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Gia Lai
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Bình Phước
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Đồng Nai
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Bình Dương
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Tây Ninh
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Kon Tum
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Đắk Lắk
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Đắk Nông
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Quảng Trị
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Quảng Bình
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Bình Thuận
11/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Phú Yên
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Gia Lai
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Bình Phước
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Đồng Nai
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Bình Dương
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Tây Ninh
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Kon Tum
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Đắk Lắk
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Đắk Nông
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Quảng Trị
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Quảng Bình
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Bình Thuận
11/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11600
VNĐ
Phú Yên
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Gia Lai
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Bình Phước
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Đồng Nai
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Bình Dương
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Tây Ninh
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Kon Tum
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Đắk Lắk
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Đắk Nông
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Quảng Trị
11/06/2014
Mủ cao su RSS3
1936
USD
Quảng Bình
11/06/2014

Theo Nhà nông