Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 10.3.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

RSS3

39300

VNĐ

Gia Lai

10/03/2014

Mủ RSS3

39300

VNĐ

Bình Phước

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Đồng Nai

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Bình Dương

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Tây Ninh

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Kon Tum

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Đắk Lắk

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Đắk Nông

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Quảng Trị

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Quảng Bình

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Gia Lai

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Bình Phước

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Đồng Nai

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Bình Dương

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Tây Ninh

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Kon Tum

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Đắk Lắk

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Đắk Nông

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Quảng Trị

10/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Quảng Bình

10/03/2014

Cao su

38000

VNĐ

Gia Lai

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Bình Phước

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Đồng Nai

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Bình Dương

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Tây Ninh

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Kon Tum

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Đắk Lắk

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Đắk Nông

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Quảng Trị

10/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Quảng Bình

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Gia Lai

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Bình Phước

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Đồng Nai

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Bình Dương

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Tây Ninh

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Kon Tum

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Đắk Lắk

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Đắk Nông

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Quảng Trị

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Quảng Bình

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Bình Thuận

10/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Phú Yên

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Gia Lai

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Bình Phước

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Đồng Nai

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Bình Dương

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Tây Ninh

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Kon Tum

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Đắk Lắk

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Đắk Nông

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Quảng Trị

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Quảng Bình

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Bình Thuận

10/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Phú Yên

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Gia Lai

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Bình Phước

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Đồng Nai

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Bình Dương

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Tây Ninh

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Kon Tum

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Đắk Lắk

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Đắk Nông

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Quảng Trị

10/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Quảng Bình

10/03/2014

Theo Nhà nông