Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 6/11/2017

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.680 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

vi
vi