Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 2/3/2017

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.805 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo