Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 18/11//2016

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.430 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo