Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 06/12/2016

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%, tỷ giá: 1 USD=22.685 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo