Giá cao s tại một số địa phương trong nước ngày 31.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
40900
VNĐ
Gia Lai
31/05/2014
Mủ RSS3
40900
VNĐ
Bình Phước
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Đồng Nai
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Bình Dương
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Tây Ninh
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Kon Tum
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Đắk Lắk
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Đắk Nông
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Quảng Trị
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Quảng Bình
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Gia Lai
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Bình Phước
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Đồng Nai
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Bình Dương
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Tây Ninh
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Kon Tum
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Đắk Lắk
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Đắk Nông
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Quảng Trị
31/05/2014
Cao su SVR10
33400
VNĐ
Quảng Bình
31/05/2014
Cao su
40600
VNĐ
Gia Lai
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Bình Phước
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Đồng Nai
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Bình Dương
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Tây Ninh
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Kon Tum
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Đắk Lắk
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Đắk Nông
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Quảng Trị
31/05/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Quảng Bình
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Gia Lai
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Phước
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đồng Nai
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Dương
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Tây Ninh
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Kon Tum
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Lắk
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Nông
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Trị
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Bình
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Thuận
31/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Phú Yên
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Gia Lai
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Bình Phước
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Đồng Nai
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Bình Dương
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Tây Ninh
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Kon Tum
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Đắk Lắk
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Đắk Nông
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Quảng Trị
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Quảng Bình
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Bình Thuận
31/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11400
VNĐ
Phú Yên
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Gia Lai
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Bình Phước
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Đồng Nai
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Bình Dương
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Tây Ninh
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Kon Tum
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Đắk Lắk
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Đắk Nông
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Quảng Trị
31/05/2014
Mủ cao su RSS3
1909
USD
Quảng Bình
31/05/2014

Theo Nhà nông